Algemene Voorwaarden Blueberry Box

Blueberry Box hanteert de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden

met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van

de overeenkomst op afstand;

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon
 2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument

wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van

producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst

uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op

afstand;

 1. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen

Europese modelformulier voor herroeping;

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte

hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Blueberry Box
Molenstreek 33
Finsterwolde
KvK-nummer: 65837452
BTW-identificatienummer: NL110773949B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op

elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze

de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de

consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het

vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op

zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene

voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen

op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,

digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik

maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het

aanbod binden de ondernemer niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij

gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan

de consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van

data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,

zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang

zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op

grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product

gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De

ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot

opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de

consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop

de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De

ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke

wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende

levertijd weigeren.

 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag

waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste

onderdeel heeft ontvangen;

 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde

periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product

heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de

kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de

consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou

mogen doen.

 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg

is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de

ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte

informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de

bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere

ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,

zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de

ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De

consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product

terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs

mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij

de consument.

 1. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de

ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de

ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor

terugzending niet te dragen.

 1. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van

de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt

in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument

de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis

dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de

volledige nakoming van de verbintenis.

 1. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water,

gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of

hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de

kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

 1. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering

van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een

materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van

de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

 1. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;

of

 1. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze

mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele

leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,

onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping

meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met

terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het

product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 1. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft

gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos

voor de consument.

 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere

methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,

maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële

markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn

kunnen voordoen

 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling

wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de

ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de

mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een

veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of

diensten af te nemen;

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 2. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 3. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de

overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor

woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 1. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde

datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn

en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument,

of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt

zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 1. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 2. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de

overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de

werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen

invloed heeft;

 1. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na

levering is verbroken;

 1. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 4. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van

veranderingen in btw-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed

op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit

dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander

dan normaal gebruik.

 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra

garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van

de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is

tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 1. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens

toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of

vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is

tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst

nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen

tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft

gemaakt.

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is

vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk

binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de

bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan

worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling

geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder

kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument

betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot

het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen

tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een

bepaalde periode;

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden

verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en

die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend

worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als

de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,

maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

tijdschriften.

 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar

de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen,

tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen

duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de

door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan

van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het

sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,

vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst

heeft ontvangen.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene

voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer

vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de

uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling

heeft plaatsgevonden.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

 1. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij

door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een

termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het

uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de

wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen

maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €

2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten

voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de

consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden

ingediend bij de ondernemer.

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend

vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere

verwerkingstijd

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

 1. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden

ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van

Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende

ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

 1. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen

van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor

de geschillenregeling.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Privacybeleid

Als er wijzigingen in ons privacybeleid worden aangebracht, kun je op deze pagina altijd de meest recente informatie vinden.

Heb je vragen of wil je reageren op onze algemene voorwaarden

Voor vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden kun je contact opnemen met onze klantenservice via het contactformulier.